Freedom Lovers

Terms of Use

ALGEMENE VOORWAARDEN - TERMS OF USE


Download Algemene Voorwaarden (Nederlands)
Download Terms of Use (English)

NL
Artikel 1 - De Ondernemer
Artikel 2 - Dienstverlening
Artikel 3 - Gedrag van consumenten
Artikel 4 - Klachten over deelnemers
Artikel 5 - Bescherming persoonsgegevens
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Artikel 7 - Lidmaatschappen
Artikel 8 - Geschillen
Artikel 9 - Aanvullende bepalingen of wijzigingen

EN
Article 1 - The Entrepreneur
Article 2 - Services
Article 3 - Consumer Behavior
Article 4 - Complaints about participants
Article 5 - Protection of personal data
Article 6 - Liability
Article 7 - Memberships
Article 8 - Disputes
Article 9 - Additional provisions or amendments

NL - Artikel 1 - De Ondernemer
Naam ondernemer: Freedom Lovers
Handelsnaam: Freedom Concepts
Vestigingsadres: Spoorstraat 122, 8933CE, Leeuwarden
E-mail: [email protected]
KVK-nummer: 81665466
BTW-nummer: NL003598558B90

EN - Article 1 - The Entrepreneur
Entrepreneur name: Freedom Lovers
Trade name: Freedom Concepts
Business address: Spoorstraat 122, 8933CE, Leeuwarden
Email: [email protected]
Chamber of Commerce number: 81665466
TAX number: NL003598558B90

NL - Artikel 2 - Dienstverlening
2.1 De dienstverlening dat Freedom Lovers aanbiedt is de mogelijkheid te geven om mensen via een online platform elkaar contact met elkaar te laten leggen met de intentie om er mogelijk een liefdevolle relatie uit te halen.
2.2 Helaas is er natuurlijk geen garantie op succes!
2.3 Wij houden ons aan de wettelijke regels betreft transparantie. Vóór de aankoop lichten wij goed in wat de tarieven zijn en als het automatisch verlengd wordt, dan zal dit duidelijk worden vermeld.
2.4 Wij zijn vrij om aanvullende eisen te stellen bij het aangaan en tijdens het lidmaatschap. Denk daarbij aan minimale leeftijd, type relatie en opvatting betreft lichamelijke en geestelijke gezondheid.
2.5 Wij stellen de volgende eisen:
Om volledig gebruik te kunnen maken van de website dien je lid te worden en minimaal 18 jaar oud te zijn. Iedereen is welkom op de website, maar wij spreken openlijk uit dat de hoogste slagingskans van het vinden van een partner op onze site voornamelijk is bedoeld voor mensen die sceptisch en niet-accepterend staan tegenover het Covid-19 vaccin én de corrupte Big Pharma wereld dat hier achter staat.
2.6 Voordat mensen in contact kunnen treden met elkaar moet er een tijdelijk lidmaatschap worden afgenomen tegen betaling. Wij informeren vantevoren wat de voorwaarden zijn van dit lidmaatschap.
2.7 Een dienstverlening vindt plaats tegen betaling van het lidmaatschap. Dit is gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of een bedrag per handeling of een combinatie hiervan.
2.8 Wij kunnen uiteraard niet instaan voor de juistheid van de verstrekte informatie van onze deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die zij verstrekken.
2.9 Wij zijn verder ook niet verantwoordelijk voor het gedrag van deelnemers tijdens een persoonlijke afspraak wat voortvloeit uit de kennismaking vanuit ons online platform.
2.10 Freedom Lovers doet zijn best om technische problemen tot een minimum te houden. Het kan hierbij voorkomen dat we soms tijdelijk offline raken, door technische problemen of door het maken van updates, maar wij dragen er zorg voor z.s.m. weer online te komen.

EN - Article 2 - Services
2.1 The service that Freedom Lovers offers is to give people the opportunity to make contact with each other via an online platform with the intention of possibly getting a loving relationship out of it.
2.2 Unfortunately, there is of course no guarantee of success!
2.3 We comply with the legal rules regarding transparency. Before the purchase, we inform you about the rates and if it is automatically renewed, this will be clearly stated.
2.4 We are free to set additional requirements when entering into and during membership. Think of minimum age, type of relationship and opinion regarding physical and mental health.
2.5 We set the following requirements:
To make full use of the website you must become a member and be at least 18 years old. Everyone is welcome on the website, but we openly state that the highest success rate of finding a partner on our site is mainly intended for people who are skeptical and non-accepting of the Covid-19 vaccine and the corrupt Big Pharma world that’s behind this.
2.6 Before people can get in touch with each other, a temporary membership must be purchased against payment. We will inform you in advance about the conditions of this membership.
2.7 A service is provided in return for payment of the membership. This is based on a fixed amount for a certain period or an amount per action or a combination of these.
2.8 We cannot, of course, guarantee the correctness of the information provided by our participants. Participants are responsible for the correctness of the information they provide.
2.9 We are also not responsible for the behavior of participants during a personal appointment resulting from the introduction from our online platform.
2.10 Freedom Lovers does it’s best to keep technical problems to a minimum. It is possible that we sometimes become temporarily offline, due to technical problems or due to doing updates, but we will ensure that we are back online as soon as possible.

NL - Artikel 3 - Gedrag van consumenten
3.1 Voor een goede gebruikerservaring van iedereen is het noodzakelijk dat gebruikers zich houden aan een aantal regels. Deze regels worden hier beneden opgesomd.

Het is gebruikers niet toegestaan om:

- andere contactmogelijkheden te plaatsen;
- foto’s te plaatsen die afbreuk doen aan de gebruikerservaring;
- bedreigende taal te gebruiken naar andere deelnemers of Freedom Lovers;
- onrechtmatige teksten, beeld of geluidsmateriaal te gebruiken;
- teksten, beeld of geluidsmateriaal van derden te gebruiken zonder toestemming van deze;
- onwaarheden in het profiel te plaatsen;
- gericht erotisch contact te zoeken, of aan te bieden, al dan niet betaald;
- meerdere profielen per persoon te plaatsen of te gebruiken;
- commerciële informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere gebruikers of Freedom Lovers toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te maken;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk

3.2 Wanneer iemand één van de regels overtreedt die zijn opgesomd in 3.1, dan behoudt Freedom Lovers zich het recht voor om het lidmaatschap van de gebruiker aan te passen, te blokkeren of volledig te verwijderen. Freedom Lovers behoudt zich het recht voor om bij kleine overtredingen eerst met de gebruiker in contact te treden, of bij overtredingen van serieuze aard, zonder communicatie, het lidmaatschap te verwijderen, zonder dat de gebruiker recht heeft op terugbetaling van eventueel betaald lidmaatschap.
3.3 Ook behouden wij ons het recht voor om, als hier een aanleiding voor bestaat, om middels de beschikbare gegevens het gedrag te controleren van de gebruiker om te kijken of deze in strijd handelt met de regels opgesomd in 3.1.

EN - Article 3 - Consumer Behavior
3.1 For a good user experience for everyone, it is necessary that users adhere to a number of rules. These rules are listed below.

Users are not allowed to:

- post other contact options;
- post photos that detract from the user experience;
- use threatening language towards other participants or Freedom Lovers;
- use unlawful texts, images or sound material;
- use texts, images or sound material from third parties without their permission;
- to place untruths in the profile;
- to seek or offer targeted erotic contact, whether paid or not;
- post or use multiple profiles per person;
- distribute commercial information;
- cause damage or nuisance to other users or Freedom Lovers;
- make racist or offensive statements;
- to publish, reproduce or otherwise (re)use information on a profile of another user in any way without the explicit permission of the participant in question;
- give login details to third parties, these are strictly personal

3.2 If someone violates any of the rules listed in 3.1, Freedom Lovers reserves the right to modify, block or completely remove the user's membership and account. Freedom Lovers reserves the right to first contact the user in the event of minor violations, or to remove the membership without communication in the event of serious violations, without the user being entitled to a refund of any paid membership.
3.3 We also reserve the right, if there is reason to do so, to check the behavior of the user by means of the available data to see whether it is acting in violation of the rules listed in 3.1.

NL - Artikel 4 - Klachten over deelnemers
Klachten over andere deelnemers betreft de regels die zijn opgesomd in 3.1 kunnen worden gemeld middels het e-mailadres [email protected]. Wij zullen de klacht dan beoordelen en gepaste actie ondernemen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen, blokkeren of verwijderen van het account.

EN - Article 4 - Complaints about participants

Complaints about other participants regarding the rules listed in 3.1 can be reported to the email address [email protected]. We will then assess the complaint and take appropriate action, such as adjusting, blocking or deleting the account.

NL - Artikel 5 - Bescherming persoonsgegevens
5.1 Op het gebruik van de website zijn de voorwaarden van onze Privacy voorwaarden van toepassing. Hierin staat beschreven hoe de gegevens van gebruikers worden verwerkt. Freedom Lovers houdt zich hierbij aan de wettelijke regels betreft de bescherming van privacy en cookie-wetgeving.
5.2 Als er kennis wordt genomen van overtreding van de regels die zijn opgesomd in Artikel 3.1 dan behoudt Freedom Lovers zich het recht voor om te kijken naar de gegevens van de communicatie tussen gebruikers om een eventuele overtreding vast te stellen.

EN - Article 5 - Protection of personal data
5.1 The use of the website is subject to the terms of our Privacy Policy. This describes how the data of users is processed. Freedom Lovers adheres to the legal rules regarding the protection of privacy and cookie legislation.
5.2 If a violation of the rules listed in Article 3.1 has been established, Freedom Lovers reserves the right to look at the data of the communication between users to determine a possible violation.

NL - Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Freedom Lovers is tegenover gebruikers aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze nakoming is ontstaan door derden.
6.2 De gebruiker is tegenover Freedom Lovers aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de gebruiker in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van een overtreding van Artikel 3. Tenzij deze tekortkoming niet door de gebruiker kan worden aangerekend.

EN - Article 6 - Liability
6.1 Freedom Lovers is liable towards users for damage resulting from a shortcoming in the fulfillment of its promises, unless this fulfillment was caused by third parties.
6.2 The user is liable to Freedom Lovers for damage resulting from a shortcoming by the user in the fulfillment of its promise, for example as a result of a violation of Article 3. Unless the shortcoming cannot be held accountable by the user.

NL - Artikel 7 - Lidmaatschappen en betalingen
7.1 Een lidmaatschap kan bij Freedom Lovers enkel worden aangegaan door het maken van een eenmalige betaling. Het lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van de aangegeven looptijd, waarna de gebruiker eventueel een nieuw lidmaatschap kan afnemen.
7.2 Wij geven vantevoren duidelijk aan wat de prijs is en wat je krijgt met je aankoop. Dit kan bestaan uit een Premium lidmaatschap met verschillende voordelen, of een aankoop met een enkel voordeel, bijvoorbeeld een vergrote zichtbaarheid.
7.3 Na de eenmalige aankoop heeft de gebruiker, middels het herroepingsrecht, recht om binnen 14 dagen de aankoop te annuleren, op voorwaarde dat het herroepingsrecht binnen redelijkheid wordt gebruikt. Wanneer wij vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van dit recht en dit kunnen aantonen doordat er dermate veel van het lidmaatschap gebruik is gemaakt, dat het onredelijk is geworden, behouden wij het recht om niet in het verzoek mee te gaan. Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten wanneer het verzoek wordt goedgekeurd. Een verzoek kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar [email protected].
7.4 Gebruikers zijn zelf in staat om hun eigen accounts te verwijderen. Dit wordt duidelijk aangegeven op onze website en uitgelegd in de FAQ.

EN - Article 7 - Memberships and Payments
7.1 A membership can only be entered into at Freedom Lovers by making a one-off payment. The membership ends automatically at the end of the specified term, after which the user can purchase a new membership if necessary.
7.2 We clearly indicate in advance what the price is and what you get with your purchase. This can consist of a Premium membership with several benefits, or a purchase with a single benefit, for example increased visibility.
7.3 After the purchase, the user has the right to cancel the purchase within 14 days by means of the right of withdrawal, provided that the right of withdrawal is used within reason. If we suspect that this right is being abused and can demonstrate this because so much use has been made of the membership that it has become unreasonable, we reserve the right not to comply with the request. We will refund the purchase amount within 14 days if the request is approved. A request can be made by sending an email to [email protected].
7.4 Users are themselves able to delete their own accounts. This is clearly indicated on our website and explained in the FAQ.

NL - Artikel 8 - Geschillen
Wij zullen binnen 3 werkdagen reageren op een ingediende klacht en doen ons best om de gebruiksvriendelijkheid en beloftes die zijn gemaakt op de website zo goed mogelijk na te komen. Een klacht kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar [email protected].

EN - Article 8 - Disputes
We will respond to a submitted complaint within 3 working days and do our best to fulfill the user-friendliness and promises made on the website as best as possible. A complaint can be made by sending an email to [email protected].

NL - Artikel 9 - Aanvullende bepalingen of wijzigingen
Aanvullende bepalingen of wijzigingen zullen wij duidelijk via e-mail communiceren met onze gebruikers, zodat toekomstige nieuwe leden én bestaande leden ten allen tijde duidelijkheid hebben over de regels en andere relevante bepalingen.

EN - Article 9 - Additional provisions or amendments
We will clearly communicate additional provisions or changes to our users via email, so that future new members and existing members are always clear about the rules and other relevant provisions.