Freedom Lovers

Privacy Policy

PRIVACYBELEID - PRIVACY POLICY


Download Privacybeleid (Nederlands)
Download Privacy Beleid (English)

NL - Privacybeleid
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-02-23. Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Freedom Lovers. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Freedom Lovers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

EN - Privacy Policy
This page was last modified on 27-02-23. We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what information we collect when you use our website, why we collect this information and how we use it to improve your user experience. This way you understand exactly how we work. This privacy policy applies to the services of Freedom Lovers. You should be aware that we are not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy. Freedom Lovers respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.


NL - Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van TransIP.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Gmail.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


EN - Our Use of Collected Data

Use of our services
When you register for our services, we ask you to provide personal data. This data is used to perform the service. The data is stored on secure TransIP servers.

Communication
When you send email or other messages to us, we may store those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure Gmail servers.

Cookies
We collect data for research in order to gain a better understanding of our customers and their behavior, so that we can tailor our services accordingly.

This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure Google Analytics servers. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services related to website activity and internet use.


NL - Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

EN - Purposes
We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.


NL - Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

EN - Third parties
The information will not be shared with third parties.


NL - Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

EN - Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this website. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.


NL - Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

EN - Personal Information Choices
We offer all visitors the opportunity to view, change or delete all personal information that is currently provided to us.


NL - Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

EN - Adjust/unsubscribe service newsletter
At the bottom of every mailing you will find the option to change your details or to unsubscribe.


NL - Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

EN - Adjust/unsubscribe communication
If you want to change your data or want to get yourself out of our files, you can contact us. See contact details below.


NL - Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

EN - Turn off cookies
Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, it is possible that some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.


NL - Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen via [email protected].

EN - Questions and feedback
We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, you can contact us via [email protected].